ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Volis Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, işe giriş ve özlük süreçlerinin yürütülmesi, iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi ile performans ve yetenek değerlendirme ve kariyer gelişimi süreçlerinin icrası, çalışanların ücretli / ücretsiz izinlerinin planlanması ve takibinin sağlanması, çalışan memnuniyet ve bağlılığının artırılması,  çalışanlara yan hak ve menfaatlerin sağlanması, bordrolama faaliyetlerinin yürütülmesi, ücret planlamalarının yapılması ve ödemelerin gerçekleştirilmesi, iş geliştirme süreçlerinin yönetimi, seyahat, toplantı, eğitim ve benzeri organizasyon veya etkinliklerin gerçekleştirilmesi, muhasebe ve finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile bütçe planlamalarının yapılması, resmi kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi veya taleplerin yerine getirilmesi, çalışanların çıkış, şirket içi atama ve terfi işlemlerinin icrası, şirket operasyonlarının güvenliğinin temini, ücret politikalarının belirlenmesi, şirketin üretim ve/veya operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, şirket demirbaş ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini, erişim yönetimi, bilgi sistemlerinin kurulması ve güvenliğinin sağlanması, şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, sözleşme süreçleri süreçlerinin ve /veya hukuk işlerinin takibi amaçları başta olmak üzere,
–       Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
–       Şirketimiz tarafından yürütülen operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
–       Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
–       Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası
amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda hissedarlarımıza ve kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde, Şirketimizin genel müdürlüğü, matbu ve çevrimiçi formlar, faks, posta, e-posta, telefon, açık internet kaynakları, kurumsal sosyal medya hesapları, internet sitesi ve güvenlik kameraları vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamda toplanmaktadır.
Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde düzenlenen kanunlarda açıkça öngörülme, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, meşru menfaat ile bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.

Kanun’un 11’inci Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip sahipsiniz:
·      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
·      Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
·      Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
·      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
·      Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·      Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
·      Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Tüm bu sayılanlar ilgili kanunun 11. maddesi gereğince yasal haklarınız olup, bu konuya ilişkin tüm talep ve sorularınız için bizimle [email protected] adresinden iletişime geçmenizden memnuniyet duyarız.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Icon