Kvkk Aydınlatma Metni

Volis Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak müşterilerimizin ve çalışanlarımızın kişisel verilerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir biçimde toplamak, işlemek ve saklamak; herhangi bir hak ihlaline uğramamaları için gerekli tüm önlemleri almak temel prensiplerimizdendir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimizin genel müdürlüğü, matbu ve çevrimiçi formlar, faks, posta, e-posta, telefon, açık internet kaynakları, kurumsal sosyal medya hesapları, internet sitesi ve güvenlik kameraları vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamda toplanmaktadır.

Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde düzenlenen kanunlarda açıkça öngörülme, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, meşru menfaat ile bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerinde belirtilen amaçlara uygun olarak toplanır; veri sorumlusu olarak yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz, ticari faaliyetimizi geliştirebilmemiz ve sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz, insan kaynakları faaliyetlerimizi sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmemiz için işlenirler. sizlerle iletişim kurma, sunulan ürün ve hizmetler ile imzalanan sözleşmelerin ifası, elektronik posta ve online reklam gibi yollarla ürünler hakkında bilgilendirme, size özel kampanyalar ve ürün/hizmetlerimize ilişkin tanıtım faaliyetlerinin sunulması ve bu kapsamda işlediğimiz verilerinizin istatistik ve planlama faaliyetleri çerçevesinde analizi, müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi; satış ofislerimiz, internet sitemiz vb. kanallardan iletilen taleplerin yerine getirilebilmesi; müşteri memnuniyeti anketlerinin yapılabilmesi, ürünler ve hizmetlere dair yaşanan sorunların giderilmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ile teknoloji ve altyapı hizmetlerinin alınması gibi dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması, ilgili mevzuat uyarınca; işleyiş çerçevesinde zorunlu bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin saklanması ve paylaşılması, bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, ürün ve hizmetlerimizin sunumu ve geliştirilmesi çerçevesinde iş ortaklarımızla işin yapılması için esaslı nitelikte olan bilgi ve belgelerin paylaşılması, etkinlik yönetiminin sağlanması, iş faaliyetlerinin, kurumsal iletişim ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, ücret yönetimi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, hukuki süreçlerin takibi, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçları ve benzeri başkaca amaçlar ile işlenebilecektir. Ayrıca, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda hissedarlarımıza ve kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

Kanun’un 11’inci Maddesinde Sayılan Haklarınız

Sizler, ilgili kişi sıfatıyla,

–    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

–    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

–    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

–    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

–    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

–    Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Verilerinizin düzeltilmesi, yok edilmesi, silinmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

–    İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

–    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Tüm bu sayılanlar ilgili kanunun 11. maddesi gereğince yasal haklarınız olup, bu konuya ilişkin tüm talep ve sorularınız için bizimle [email protected] adresinden iletişime geçmenizden memnuniyet duyarız. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Icon